مشاور سنتر

ارضاءْ، اُرگسم، چیست و کیْفِ وقوع آن در زن و مرد چگونه است ؟!

تحریکات جنسی و گاه طبعاً «رضاءْ» در زنان فرآیندی است بس پیچیده که تمام وجود یک زن، هم ذهن و هم بدن وی، را در بر میگیرد. ذهن انسان هنگام تحریکات جنسی از اعضا و پوست بدن علائم یا سیگنالهای مختلف بسیاری دریافت کرده، آنها را پردازش می کند و بر اساس فطرت وتا حدی تجربه و یادگیری های قبلی تبعاً بدانها پاسخهای مناسب را نیز میدهد. ممکن است فرآیند تحریکات جنسی در مغز ما در پاسخ به یک هوس، تصوّر(آمیزش)، تحریک دیداری( دیدن بدن لخت ... )، تحریک شنیداری (شنیدن صداهای وسوسه انگیز...)، تحریکات شامّه ای (بوی فِرِمُون بدن ...) و یا طعم ( طعم قسمتهائی از بدن ....) آغاز بشود. آغاز فرآیند تحریکات جنسی در یک زن زمانی شروع میشود که یا فردی اندام تناسلی و سینه هایی او را به طُرقِ مختلف تحریک بکند و یا اینکه احساس کند پوست بدنش با جریان نسیم هوا در نوازش است و یا لباسهایش با سینه یا اندام تناسلی وی در تماس و اصطکاک قرار بگیرند. باری، رضاءِْ کامل تنها زمانی اتّفاق می افتد که هم ذهن و هم بدن در یک وفاداریِ بازخورندی، فیدبک، و به طور همزمان درگیر آمیزش باشند. بله، ذهنیدن به تنهایی نیز منجر به لذّت میشود، اما باز شما این لذّت را در بدن خود یکسویه می یابید. بهرحال؛ نهایت لذت، رضاءْ، زمانی حصول می یابد که هر دو، «بدن- ذهن» در تعاطی با یکدیگر قرار بگیرند.

ما در زمان تولّد به تحریکات جنسی فقط از روی غریزه پاسخ میدهیم. یک طفل اگر احساس ایمنی کند و نیازهای اولیه اش را بطور مثبت پاسخ بیابد، آنگاه خیلی آسان به محّرِکِ جنسی نیز پاسخ میدهد. و شاید به همین علّت است که شیر دادن و لخت گذاشتن بچه در معرض هوا مایه بروز تحرّکات جنسی در وی میگردد و او را به یک نوع جنب و جوش عجیب و غریب و گاه مضحک وامیدارد...! اصلاً مشاهدات اخیر از جنین هفت-هشت ماهه نشان میدهند که اوّلین خود-ارضائی، استشهاد، دختر در بطن مادرش بوقوع میپیوندد. در اینباره بیشتر صحبت خواهیم نمود. دقیقاً از همینروست که یک نوزاد در هنگام تولّد به محرّکهای جنسی، کاملاً حسّاس است (کما اینکه از صدرحیاتش بوده!) اگر چه هنوز نداند که چطور باید آنها را ارزش نهد و یا مقوله بندی کند. در نتیجه در هنگام تولد؛ یک نوزاد بیشتر توسط محرّکهای فیزیکی لذت میبرد تا پردازش فکری و ذهنی نسبت به واقعیّت سکس و احیاناً عشق. این همان پدیده ایست که «زیگموند فروید» آنرا «لیبیدو» نامید. خلاصه، رضاء صرفاً در حدِّ یک پاسخ فیزیکی ساده یا لیبیدوئی در کودکان خود را بروز میدهد.

در زمان بلوغ؛ ما پاسخهای جنسی مناسب را کم و بیش از محیط خود آموخته ایم. غالباً تا آن زمان ذهنمان دچار عفونت این میم، (ر.ک. ”

میم چیست“) شده است که هر پاسخ جنسی به محرّکات مربوطه اصولاً «بد» است. اثر این تلقین ممتیکی گاه آنقدر شدید است که به علّت پرهیز ازآمیزش فیزیکی واقعاً ندانیم اصلاً کیً از لحاظ جنسی تحریک شده ایم و این قضیه البتّه بیشتر در مورد دخترها صدق میکند تا پسرها؛ صرف نظر از تربیت یا فرهنگی که به آن متعلّق باشند. علتش هم دو امر واضح است؛ نعوظ و انذالًِ برای پسرها تجربه ای کاملاً عیان و قابل لمس و مشاهده است. امّا دختران در این سن آموخته اند که «دخترهای خوب» و «دخترهای بد» چه کسانی هستند و ذهنشان در دغدغه حلِّ این مشکل است که چه جفتی برای آنها مناسبتر میباشد. در اکثر فرهنگها این فقط پسرانند که آزادند تا به سه امر مجزّا یعنی سکس، تناسل و ارتباط (از همخوابی دوستانه گرفته تا ازدواج) به طور جداگانه و در مقام و مکان خود هم بیندیشند و هم تصمیم بگیرند و هم عمل کنند--امّا متاسّفانه این آزادی از شما دختران بدلیل تابوها و اوامر و نواهی سنّتی-دینی و هنجارهای عُرفی سلب شده است و شما باید با یک تیر، که همان «بکارت = نجابت» باشد، سه نشان را در آنِ واحد بزنید. و اینهم نتیجه ای به جز افزایش پدیده نارضایتی و سرخوردگی در میان جنس شما و یا در نهایت، طلاقْ موفّقیت چندانی را برای زن و مرد آنهم تواماً در برندارد. امّا باید این چرخه شیطانی را یکبار و برای همیشه از کار انداخت؛ کما اینکه فعّالیت ما در این وبلاگ به همین خاطر است. بگذریم. . . !

دختران بین سنین 13 – 19 و البتّه زنان جوان، اگر احساس یا تمایل جنسی را ”بد و قبیح“ بدانند، شاید به خود اجازه ندهند در موقعیّتی تجربی قرار گیرند که اصولاً احساس نیاز جنسی را در خود بیابند. شاید آنان این تحریک جنسی را در ماسک کاذب عشق و عشق ورزیدن به یک فرد ببینند. یا شاید هر نوع نیاز جنسی را طبعاً در خود منکوب نموده و یا بروز آن را از ریشه انکار کنند و آنقدر مفرطانه به محرّکهای جنسی پاسخ منفی بدهند که نفس آمیزش را برای خود اصلاً امری غیر ممکن تصوّر نمایند. به دنیا و یا پدیده «سرد مزاجی» خوش همی آمدیدــ یکی از عوامل مهم در فشارهای روحی و دردهای جسمی خود زن، تلخی و کسالت روابط آمیزشی او با جفتش و بنابراین مثلاً طلاق است و البتّه بیائید غفلت نکنیم از گرم شدن بازار «زنان حرفه ای».

زنهائی هم هستند که نسبت به آمیزش جنسی احساس، آنهم برغم تحمیل هنجارهای اجتماعی، منفی ندارند و از این لحاظ آزادند. آنان از تحریکات جنسی درست مانند مردان و آنهم بدون کتمان آن لذّت می برند و آزادانه دنبال محرّکات جنسی نیز هستند. حال چه چیزی و یا چه کسی آنان را از لحاظ جنسی تحریک کند؛ بحثی دیگر است. البته جامعه نامنصفانه به اینگونه دخترها و زنهای سکسی به دید منفی می نگرد و آنان را ”زنان سلیطه“ و ”فاحشه“ می نامد. در جامعه آشفته خود ما، دختری که از احساسات جنسی خویش دوری کند «نرمال-تر» از دختری قلمداد میشود که از لحاظ جنسی بخواهد «روشنفکر» بوده باشد. شاید اکنون این حرف کمتر از بیست سال پیش درست باشد، اما بهر حال هنوز این موضوع کما هو السابق واقعیّت دارد  بعلاوه علل «ژنتیکی-تکاملی» خاصِّ خودش که من در مقالات بعدی حتماً به آنها اشاره خواهم کرد.

بنابراین، پدیداری رضاء در یک زن؛ آنهم نسبت به یک مرد، بیشتر تابع ذهن او شده است تا نفس تجربه فیزیکی. از همینرو شدّت رضاء در زن بعلّت در گیری مستقیم ذهن وی حین آمیزش در مقایسه با مرد بیشتر است. تو گوئی که زن، در تضادّ با مرد، بیشتر با ارگان مغزش آمیزش میکند تا عضوهای

سکس-ابزارش. یکی از عوامل مؤثّر در بروز این رفتار «شرطی-شدن» زنان تحت فشارهای معمول، کنترل و سرکوب سائقهای جنسی آنان، در جوامع است. توانایی یک مرد برای رسیدن به حالت نعوظ و انزال به طور «مثبت» دلالت بر «رجولیّت» وی میکند که در ضمن به آن نیز افتخار هم دارد. در حالیکه تحریک جنسی زن و لذّت وی از آن دائماً نا مطلوب و ناموجّه تلقی و منکوب شده است و به همین جهت، و تنها به عنوان یکی از عوامل، زنان اغلب کمتر از مردان ارضاء میشوند، این در حالی است که ما میدانیم هر دو (زن و مرد) در هنگام تولد بطور مساوی از تحریکات جنسی لذت می برند. و این البتّه سهم تربیت، فرهنگ، تمدّن و یا در یک کلام «میمها» است در رقابت با «ژنها» به عرضه و تولید جنس زن و مرد چنانکه میبینیم.

 


بخش دوّم؛

فرایند آمیزش تا حالت رضاء، Orgasm، در زنان آنهم در چندین مرحله همراه است با یکسری تغییرات، علاوه بر تغییرات هرمونی و مغزی، فیزیکی و تدریجی در بدن آنها. زنان در مرحله اول با پدیده ”تراکم رگی“ یعنی تجمّع فروان خون در سینه ها و سکس-ابزار خویش مواجه میشوند که این خود منجر به برجسته و برانگیخته و حساس شدن این اندامها می گردد. و نسبتاً تمام بدنشان در این مرحله نسبت به هر گونه تماس، مُلامسه، لیسش و ماساژ واجد یک سری احساسات گرم و داغ و مطبوع می شود، رنگ پستونک، نوک پستان، و سکس-ابزار تغییر، نموده , در همان حال بابهشتِ آنها مرطوب و لغزنده می شود. زنان در مرحله دوم با پدیده ”انقباض عصبی عضلات“ مواجه می شوند: یعنی، تولید انرژی در انتهای رشته های عصبی و بافتهای ماهیچه ای و بطور کلی تمام بدن. ”انقباض عصبی عضلات“ همان حدِّ از سکس است که دانشمندان آنرا در استشهاد، Masturbation، به زنان قبل از رضاء پیشنهاد می کنند. بعداً بهّ تفصیل در باره استشهاد اعمّ از فواید و روشهای مناسب انجام آن مطالب مفیدی را به شما عرضه خواهیم کرد. فقط در اینجا تاکید باید نمود که ”انقباض عصبی عضلات“ یک حالت بد که در نتیجه احساسات منفی به آدم دست می دهد نیست. شاید شما این انقباض را در خود به عنوان احساس «پُرشدن» یا انقباض در سرتاسر بدن خویش آنهم «ماقبل رضاء» یا در «نقطه برگشت» حس کنید. جالب اینجاست که گاه برخی از زنان وقتی در این مرحله، دوّم، یکنوع انقباض شدیدی را در خود احساس کنند دیگر قادر به رهائی خود از تاثیرات بازدارنده آن در سیر به رضاء خویش نباشند. باید این نکته را در نظر گرفت که هر نوع عدم تمایل به امر آمیزش، بیزاری از فردی که میخواهید با وی سکس داشته باشید(از خودتان گرفته تا شخصی دیگر)، عدم تمرکز، فشار عصبی، بیماری، دارو (تجویز شده یا غیر آن)، یا اصولاً هر گونه مرضی که بنحوی از انحاء بر جریان خون یا بافت ماهیچه ها و یا سر رشته های عصبی تأثیر بگذارد بالقوّه میتوانند مانع سیر طبیعی و تدریجی زنان و دختران به سمت رضاء شده و یا حدّاقل منجر به کاهش مدّت و سقف رضاء در آنها بشوند.

اگر شما از دو مرحله ای (اوّل= ”تراکم رگی“ و دوّم= ”انقباض عصبی عضلات“) که ذکر شد آنهم در اثر مواجهه با تحریکات جنسی مناسب نگذرید آنگاه طبعاً قادر به تجربه رضاء نیز، متاسّفانه، در خود نخواهید شد . اگر شما بنا بعللی که در بالا گفتیم و علائمش چنانکه آمد: از عدم حسِّ رضاء گرفته تا نوع ناقص آن و یا کاهش مدّت و سقف آن در جریان آمیزش، چه با خودتان و چه با فرد دیگری، در خود احساس میکنید لطفاً به یک متخصّص، سِکسشناس، مراجعه کنید. و بدون قصد بر نا امیدی شما باید گفت چنین متخصّصانی بسیار نادرند؛ بخصوص در ایران. بنابر درک همین نقیصه است که ما بنا داریم تا در این «وبلاگ» شما را در جریان ثمرات آخرین تحقیقات در مورد «آمیزششناسی» قرار بدهیم.

در نمودار زیر «شدّت ارضاء» را از تهییج، Excitement، و لذّت ممتد، Plateau، گرفته تا رضاء، Orgasm، در روی محور عمودی و «دامنه یا دوام زمانی» با سه الگوی، 1 و 2 و 3، تا فرود تدریجی به برگشت، Resolution، را متمایز نموده بر روی محور افقی مشاهده میکنید. پس زنان و دختران قادر به تجربه سه الگوی ارضائی مشخّص، اعمِّ از ناقص تا کامل، هستند:

 

برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید!

توجّه: مطلوبترین الگو از ارضائات سه-گانه، مورد 2 است که به تدریج با عروج ارضاء از مراحل «تهییج» و «لذّت ممتد» شما زنان را به عرش با شکوه «رضاء» میرساند. کما اینکه الگوی 3 نیز جالب است آنهم به دو علّت: اُفت و خیزهای پی در پی آن در دو مرحله اوّل و دوّم و سپس صعود ناگهانی آن به فاز رضاء و تداوم نسبی بیشتر آن در این مرحله نسبت به الگوی 2. باری، تا سلیقه و شانس و هنر و مهارت شما و فرد، یا افرادی، که با آنها آمیزش میکنید چه باشد . . . ! به نمودار بالا با دقّت نظر کنید و احتمالات متفاوت ارضاء شدن را در خودتان از آن استخراج کنید. البتّه زنانی هستند که ممکن است با تناوب چرخه های ارضاء آنهم در طول یک معاشقه تا پنج-بار و یا حتی بیشتر به قلّه رضاء برسند. هر چه تعداد رضاء-های شما بیشتر باشد تبعاً وفور هرمونهای درد-کُش، تسکین دهنده و آرامبخش در بدنتان بیشتر و بنابراین ظرفیت شما در مواجهه با چالشهای روزمرّه زندگانی بالاتر. در ضمن، رضاء علامت برخورداری شماست از یک «قلب و سیستم عروقی» سالم و بهینه. در یک کلام، دستیابی به «رضاء» بنوبه خود یک هنر است.

آمیزششناسان، دوره های پاسخهای جنسی را به چهار مرحله تقسیم نموده اندکه بترتیب و همانطور که در نمودار بالا میبینید عبارتند از: تهییج، Excitement؛ لذّت ممتد، Plateau؛ رضاء، Orgasm؛ و برگشت، Resolution. البته زمان و کیفیّت و خودآگاهی زنان و دختران در هر مرحله و حتی گاه ترتیبش برای هرفرد ممکن است متفاوت باشد.

تحریک جنسی غالباً با پاسخهای زیر به محرکهای فیزیکی-ذهنی همراه است. لطفاً با مشاهده و دقّت در دو نمودار زیر به مکانیزم مراحل ارضاء توجّه کنید:

مرحله «تهییج»:

· ابتدا در طی ده تا سی ثانیه بابهشت مرطوب، لزج و لیز، Vaginal Lubrication، می گردد،

· کِچُولْ،Clitoris ، بزرگتر و برافراشته میشود،

· مَلَبان و کِلبان، Labia، متورّم شده،

· جسم رحم، Uterus، به سمت عمود ایستادن حرکت میکند،

مرحله «لذّت ممتد»:

· دوسوم بابهشت، از داخل، منبسط، Vaginal Expanssionو بالونی گشته و طبعاً زن را شیفته و طالبِ « پُر- شدن » میکند،

· رحم به اهتزاز درآمده، عمودی می ایستد و قیف آن تا حدی خود را به بالا میکشد،

· رنگ مَلبان و کِلبان تغییر میکند،

· دیواره مجانب بابهشت و مثانه متورّم شده یک سوّم، تا خارج، بابهشت را کمی تنگتر نموده و با آماس خود «بالش رضاء،Orgasmic Platform » را پدید میآورد. از همینروست که تا حدی در این مرحله به زن کمی حالت ادرار نیز دست میدهد،

مرحله «رضاء»:

· «بالش رضاء» دچار یک سری رعشه های متناوب انقباضی، Rhythmic Contractions، میشود،

· رحم منبسط شده،

· «ماهیچه چِلّانیِ مَکُونْ، Rectal Sphinkter » تا حدی منقبض میگردد.

مرحله «برگشت»:

· «بالش رضاء» ناپدید میشود،

· بابهشت به حالت عادی خود باز میگردد،

· در زیر قیف رحم در بابهشت «حوضچه منی،Seminal Pool » پدید میآید،

· «ماهیچه چِلّانیِ مَکُونْ،Rectal Sphinkter » به حالت عادی خود برمیگردد.

البتّه در طول سه مرحله اوّل و بخصوص در مرحله دوّم و سوّم نیز:

پستونک، Nipples، سینه ها در اثر انقباض عضلانی وابسته شَقُّ و رَقْ، Erect، شده و حجم پستانها افزایش میابد،

و بالاخره در مرحله چهارم پستانها بوضع عادی خود برمیگردند؛ اگر چه پستونکها ظاهراً همچنان راست ایستاده باشند.

 

 

برای بزرگ نمایی روی تصاویر کلیک کنید!

 


این مطلب در تاریخ 2010-05-09 09:22:39منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
مسائل جنسی و روابط زناشویی
تعداد بازدید
56308

نظر شما در مورد مطلب ارضاءْ، اُرگسم، چیست و کیْفِ وقوع آن در زن و مرد چگونه است ؟! چیستبازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان
11اشتباه دخترانه در ازدواج
11اشتباه دخترانه در ازدواج

وضعیت حقوقی دوران نامزدی
وضعیت حقوقی دوران نامزدی

در دوران قاعدگی چه باید کرد؟
در دوران قاعدگی چه باید کرد؟

زایمان طبیعی بدون درد
زایمان طبیعی بدون درد

علت زود عصبانی شدن
علت زود عصبانی شدن

خودنمایی زنان و چشم چرانی مردان
خودنمایی زنان و چشم چرانی مردان


کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

بازی شهر عشق کلینیک لیزر شفا

 افراد آنلاین :

7168

بازدید امروز:

14921

بازدید دیروز:

268107752

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام